Czego szukasz?


Kategorie


Regulamin

24 stycznia 2015

Regulamin serwisu MiastoKultury.pl

Część 1: Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu MiastoKultury.pl, w tym:

 • zasady zamieszczania i publicznego udostępniania tekstów, zdjęć, filmów,
 • zasady zamieszczania i publicznego udostępniania komentarzy,
 • zasady udostępniania informacji o konkursach organizowanych przez użytkowników.

2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3. Operatorem serwisu jest SWgroup – Sławomir Wójcik z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Okopowa 17/3, 80-819 Gdańsk, wpisany do rejestru działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 329219, wydawca dziennika internetowego „Miasto Kultury” oraz administrator Serwisu MiastoKultury.pl.

4. Serwis MiastoKultury.pl to portal internetowy, którego celem jest wspomaganie rozwoju branży kulturalnej i dostarczanie użytkownikom rzetelnych informacji o ciekawych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą kulturą w Polsce.

5. Operator dba o jakość językową i edytorską treści publikowanych na portalu, ale nie gwarantuje ich prawdziwości oraz jakości merytorycznej.

6. Wszelkie treści i komentarze publikowane przez Użytkowników stanowią wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają poglądów i opinii Operatora.

7. Znaczenie określeń użytych w regulaminie:

Regulamin – oznacza niniejszy dokument,
Operator –  oznacza SWgroup – Sławomir Wójcik z siedzibą w Gdańsku,
Serwis MiastoKultury.pl – serwis internetowy pozwalający zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Operatora pod aktualnym adresem elektronicznym www.miastokultury.pl,
Portal – Serwis internetowy http://www.miastokultury.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, instytucja, firma bądź każdy inny podmiot korzystający z bezpłatnego, indywidualnego konta Użytkownika Serwisu MiastoKultury.pl;
Treść – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 

Część 2: Dodawanie treści

§ 1

1. Dodawanie treści do Serwisu jest usługą ogólnodostępną i wymaga rejestracji.

2. Operator w ramach usługi może udostępniać wybrane treści dodane przez Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu MiastoKultury.pl na stronach Serwisu MiastoKultury.pl. W przypadku wykorzystania treści Użytkownika, Operator umieści przy takiej treści informację wskazującą na autora tej treści.

3. Operator udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające dodawanie treści.

4. Użytkownikiem Serwisu MiastoKultury.pl może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W drugim z wymienionych przypadków konieczne jest dostarczenie przez rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej stosownego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na adres siedziby Operatora wymienionej w części 1 Regulaminu.

5. Dostęp do usług odbywa się dwuetapowo:

Krok 1: Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem formularza online i aktywuje konto za pośrednictwem linku aktywacyjnego przesłanego przez Portal na wskazany w rejestracji adres e-mail.

Krok 2:  Użytkownik, którego konto zostało aktywowane, może zalogować się na podane podczas rejestracji dane login i hasło, dzięki czemu uzyskuje dostęp do oprogramowania, o którym mowa w pkt 2.2.

6. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.Na ten adres będą przesyłane wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta.

7. W trosce o zachowanie wysokiej jakość merytorycznej publikowanych materiałów i kulturalnego charakteru Portalu, dodanie treści przez Użytkowników na Portalu nie jest równoznaczne z jego publikacją. O terminie i miejscu publikacji treści decyduje Operator. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych treści z Portalu przed lub po ich upublicznieniu bez podania przyczyny, w szczególności w przypadkach, gdy naruszają one prawo lub też ze względów językowych, merytorycznych, edytorskich, tematycznych nie nadają się one w ocenie Operator do publikacji.

§ 2

1. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu treści i komentarzy sprzecznych z prawem, w tym naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystania darmowego konta na Portalu i oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych treści i komentarzy w Serwisie MiastoKultury.pl.

2. Użytkownik ma prawo po zalogowaniu się do Portalu dodać informacje promocyjne na swój temat wyświetlane następnie na stronach Portalu przy dodanej przez siebie treści. Użytkownik nie może prowadzić działalności reklamowej lub marketingowej w serwisie MiastoKultury.pl bez wcześniejszego ustalenia zasad z Operatorem.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu MiastoKultury.pl, w przeznaczonym do tego oprogramowaniu dostępnym po zalogowaniu, jest równoznaczne ze zgodą autora na ich publiczne udostępnienie.

4. Użytkownik nie ma możliwości, z poziomu udostępnionego oprogramowania, usuwania lub edycji dodanej przez siebie treści po jej publikacji. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia bądź modyfikacji treści w serwisie MiastoKultury.pl drogą mailową lub telefoniczną. W uzasadnionych przypadkach, Operator dołoży wszelkich starań, by zgłoszenie było niezwłocznie zrealizowane.

5. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie MiastoKultury.pl treści udziela on Operatorowi licencji do wytwarzania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy utworu, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy utworu, każdego publicznego udostępniania utworu, w tym jego udostępniania w Serwisie MiastoKultury.pl.

6. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, ma charakter niewyłączny, zostaje udzielona nieodpłatnie.

§ 3

1. Operator ma prawo do:

 • prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu MiastoKultury.pl. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu MiastoKultury.pl,
 • czasowego zablokowania, niepublikowania lub usuwania filmów, zdjęć, treści lub komentarzy bez podania przyczyny,
  ingerencji redakcyjnej, korektorskiej, edytorskiej w dodanej treści przed jej publikacją i w jej trakcie,
 • wprowadzania tytułów dodatkowych do wprowadzonej treści, zastępujących tytuł główny, wykorzystywanych do celów promocyjnych na stronie głównej Portalu i wszystkich podstronach Serwisu,
 • blokowania kont Użytkowników w Serwisie MiastoKultury.pl,
 • podjęcia wszelkich innych środków, jakie Operator uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników, w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z naruszaniem Prawa i nieprzestrzeganiem Regulaminu,
 • przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Użytkowników Serwisu MiastoKultury.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 • dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu MiastoKultury.pl,
 • wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Operator powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu MiastoKultury.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.

2. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu MiastoKultury.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

3. Operator nie gwarantuje, że Serwis MiastoKultury.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu MiastoKultury.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Operator może wprowadzić w Serwisie MiastoKultury.pl dodatkowe nieodpłatne i odpłatne usługi, o czym poinformuje Użytkowników drogą mailową, na adres wskazany przy rejestracji.

 

Część 3: Komentowanie

§ 1

1. Komentarze znajdują się pod artykułami zamieszanymi w Serwisie MiastoKultury.pl i są ogólnodostępne, a warunkiem ich dodania jest rejestracja w serwisie Facebook, Twitter, Googleplus lub Disqus.

2. Użytkownik nie może:

 • używać w loginie użytkownika wyrażeń wulgarnych, zastrzeżonych nazw i znaków towarowych, a także innych oznaczeń komercyjnych, jak również mających wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika, przede wszystkim poprzez celowe użycie wyrażeń podobnych do wyrażeń identyfikujących innego Użytkownika,
 • publikować treści sprzecznych z prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • publikować treści reklamowych,
 • publikować treści, do których publikowania nie jest uprawniony.

3. Operator nie odpowiada za treści komentarzy publikowanych w serwisie MiastoKultury.pl.

4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających Regulamin, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie MiastoKultury.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

5. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu MiastoKultury.pl, Operator ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.

6. Komentujący w Serwisie MiastoKultury.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Operator w wybranej przez Operatora formie.

 

Część 4: Konkursy

1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego “Konkursem”) publikowanego w serwisie MiastoKultury.pl może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu (zwany dalej “Organizatorem”), który w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność zamieści ogłoszenie konkursowe i na cele konkursu przekaże nagrodę. Operator udostępnia Organizatorom przestrzeń internetową do celów przeprowadzenia Konkursów i ich promocji.

2. Konkurs publikowany w serwisie MiastoKultury.pl przez Organizatora przeprowadzony jest na zasadach przez niego określonych i opisanych w treści informacji konkursowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Nagrodami w konkursie mogą być przedmioty lub usługi w postaci rzeczowej, bonów upominkowych, biletów wstępu, etc.

4. Mając na uwadze dobro Użytkowników i rzetelność treści wporwadzanych do system Serwisu MiastoKultury.pl, jak również sprawność przeprowadzenia Konkursu, Organizator Konkursu zobowiązuje się do zamieszczenia w treści informacji konkursowej pełnych danych dotyczących zasad prowadzenia konkursu. Jednocześnie Operator zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych informacji konkursowych, w szczególności ich zgodność z prawem, prawdziwość i jakość oferowanych nagród.

5. Operator może w imieniu i na prośbę Organizatora:

 • dodać informację konkursową do Serwisu MiastoKultury.pl
 • promować informację konkursową na portalach społecznościowych i stronach serwisu MiastoKultury.pl
 • udostępnić biuro Operatora jako miejsce odbioru nagrody, po wcześniejszym dostarczeniu nagrody przez Organizatora pod wskazany adres biura Operatora,
 • w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, wysłać nagrodę pocztą pod wskazany przez zwycięzcę adres.

6. Informacje konkursowe podlegają tym samym regułom co inne treści dodawane do Serwisu MiastoKultury.pl, a opisanym w części 2 niniejszego Regulaminu. Informacja konkursowa musi być zgodna z tematyką portalu, nie może naruszać niczyich praw oraz norm społecznych. Nagrody w konkursie nie mogą godzić w dobre imię Portalu, naruszać prawo i normy społeczne.

7. Operator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia opublikowanej informacji konkursowej bez podania przyczyny.

8. Treść informacji konkursowej powinna zawierać co najmniej:

 • tytuł informacji konkursowej
 • zdjęcie tytułowe
 • datę startu i zakończenia konkursu
 • treść konkursu, jego zasady, jasno określony sposób wyboru zwycięzcy
 • miejsce publikacji wyników konkursu
 • nagrody
 • dane kontaktowe organizatora

9. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści informacji konkursowej, jednakże bez ingerencji w zasady konkursu.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać bezpośrednio u Organizatora.

 

Część 5: Polityka prywatności i cookies

1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Operatora dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym regulaminie, a rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie. Operator informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu w/w ustawy.

2. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. W celu uzyskania dostępu do oprogramowania umożliwiającego dodawanie treści do Serwisu wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego właściwego dla danego rodzaju użytkowanika. Formularz zawiera takie pola jak: adres e-mail użytkownika, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.

4. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych za pośrednictwem udostępnionego konta Użytkownika w zakładce Profil.

5. Właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Operatorem.

6. Operator korzysta z narzędzi Google Analitics oraz tzw. plików Cookies w celu zbierania informacji statystycznych na temat źródeł odwiedzin, ilości odwiedzin i zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są automatycznie i nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie.

7. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików Cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

8. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

 

Część 6: Postanowienia końcowe

§ 1

1. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres kontakt@miastokultury.pl.

2. Wszelkie kierowane do Operatora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie.

§ 2

1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu MiastoKultury.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.

4. Regulamin obowiązuje od 07.04.2015 i dostępny jest na stronie www.MiastoKultury.pl.

Komentarze

Brak komentarzy.